top of page

Obchodní podmínky pro podnikatele

ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „ obchodní podmínky“)

 

Obchodní podmínky společnosti ROEKE s.r.o.,  IČ: 063 50 038, se sídlem: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280684 (dále jen „Prodávající“)

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která je podnikatelem podle platných právních předpisů (dále jen „zákazník“) a platí pro všechny produkty a služby nabízené Prodávajícím (dále jen „zboží“) Prodávající při své činnosti provozuje internetový obchod, a to na webové stránce Roncatoczsk.cz (dále jen „webové stránky“).

 2. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

 4. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem podle občanského zákoníku. Na tyto vztahy se uplatní výlučně obchodní podmínky Prodávajícího pro spotřebitele a úprava obsažená v §1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a spotřebitelem.

 1. Nabídky, objednávky, termíny dodání zboží a vedlejší ujednání

 

 1. Zákazník je oprávněn registrovat se na webové stránce internetového obchodu a založit si uživatelský účet. Při registraci je zákazník povinen uvést správně všechny požadované údaje a v případě změny je aktualizovat. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zákazníka zrušit, a to zejména v případě v případě porušení povinností zákazníka.

 2. Veškeré nabídky činěné Prodávajícím jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka Prodávajícím, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, či nedohodnou-li se Prodávající a zákazník jinak.

 3. Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, a to zejména prostřednictvím objednávkového formuláře, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud je tato možnost dostupná, lze vytvořit objednávku také přes webové stránky Prodávajícího. Objednávka zákazníka je vůči Prodávajícímu účinná okamžikem jejího písemného potvrzení zákazníkovi, či jejím provedením (dodáním zboží klientovi).

 4. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení či název společnosti, IČO, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci objednávaného zboží, např. druh zboží, jeho množství, jakost, požadované vlastnosti. Objednávka dále musí obsahovat zvolený způsob platby, místo dodání zboží, číslo objednávky.  Objednávka musí být datována a podepsána oprávněnou osobou zákazníka.

 5. Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči Prodávajícímu účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi či provedením takové změny při plnění objednávky.

 6. Prodávající není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Taková objednávka není pro Prodávajícího závazná. 

 7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo zákazníkovi doručeno přijetí objednávky zákazníka Prodávajícím. V ostatních případech odesláním zboží zákazníkovi.

 8. V případě zrušení objednávky zákazníkem má Prodávající nárok na poplatek ve výši 50% z kupní  ceny objednaného zboží.

 1. Cena

 

Ceny zboží uváděné na webových stránkách či v ceníku v elektronické podobě, jsou uváděny bez DPH, a to vždy za jednotlivý kus či soubor zboží bez ceny za obal zboží, pokud není mezi stranami smluveno jinak. Výše DPH, či jiných daní a poplatků dle zákona, bude vždy obsažena ve faktuře vystavené Prodávajícím zákazníkovi. Prodávající může zajistit pro zákazníka přepravu zboží a pojištění po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění hradí zákazník, a to dle platného tarifu dopravce.

 1. Platební podmínky a fakturace

 

 1. Zákazník zaplatí cenu za zboží, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího

 

 1. převodem na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti stanovené v daňovém dokladu vystaveném Prodávajícím

  1. Za okamžik zaplacení ceny zboží zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky za zboží, a to v plné výši, na bankovní účet Prodávajícího.

  2. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení kupní ceny před odesláním zboží zákazníkovi. Tímto se vylučuje ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku.

  3. Platby provedené zákazníkem jsou Prodávajícím započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.

  4. V případě prodlení s úhradou plateb za zboží ve lhůtě splatnosti určené smlouvou či fakturou je zákazník povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši, 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  5. Při prodlení zákazníka s platbou je Prodávající oprávněn odložit plnění svých povinností (například přiměřené prodloužení dodací lhůty) do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se zákazníkem. V případě nesplnění povinností zákazníka v dodatečné lhůtě 14 dní je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených se zákazníkem.

 1. Dodání a převzetí zboží, zasílání zboží

 

 1. Prodávající dodá zboží dohodnutým způsobem, řádně zabalené a s příslušnými doklady (např. návod k použití).

 2. Prodávající může zajistit pro zákazníka přepravu zboží. Cenu dopravy v takovém případě hradí Prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 3. Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není povinen nést jakékoli náhrady škody způsobené přepravou či doručováním zboží. Zboží je vždy zabaleno způsobem obvyklým pro přepravu a uchovaní daného zboží.

 4. V případě vyšší mocí, či okolností nezaviněných Prodávajícím (např. Prodloužení termínů subdodavatelů či výrobců), nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním zboží.

 5. Za dodání zboží zákazníkovi se považuje předání zboží prvnímu dopravci.

 6. Před převzetím zboží je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit dopravci. O závadách bude sepsán protokol.

 7. Zákazník je dále povinen zkontrolovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy má možnost se zbožím nakládat. Zákazník je povinen zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho stav, počet kusů zboží a kompletnost, a na případnou vadu je zákazník povinen Prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu (jeden pracovní den) upozornit. V případě, že zákazník zboží převezme a písemně na jakoukoliv vadu neupozorní, má se za to, že Prodávající plnil řádně a včas. 

 8. Zákazník není oprávněn odmítnout převzetí dodávky zboží, pokud má zboží pouze drobné vady, které nemají vliv na jeho užitnou hodnotu.

 9. Prodávající je oprávněn odepřít předání zboží dle potvrzené objednávky zejména v případě, že zákazník je v prodlení se zaplacením kterékoliv splatné peněžité pohledávky Prodávajícího vůči zákazníkovi, a to po dobu, než zákazník zaplatí Prodávajícímu všechny své splatné peněžité dluhy, které má vůči Prodávajícímu.

 10. V případě, že zákazník objednané zboží ve sjednaném termínu a místě nepřevezme, nebo nezajistí jeho převzetí, je Prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z hodnoty kupní ceny daného zboží bez DPH za každý den prodlení s převzetím zboží. Zákazník je zároveň povinen uhradit náklady na opakovanou dopravu zboží. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

 1. Záruka a odpovědnost za vady

 

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží v délce 2 roky, pokud záruka poskytovaná výrobcem dodaného zboží nestanoví délku jinou.   

 2. Reklamace vad zboží v záruční lhůtě musí být zákazníkem doložena vyplněným záručním listem vystaveným Prodávajícím a dokladem o koupi zboží.

 3. Zákazník je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným Prodávajícímu.

 4. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za záruku či vady na zboží vzniklé z důvodů

a)    montáž, používání a zacházení zboží v rozporu s návodem na použití, technickými či bezpečnostními předpisy platnými v české republice;

b)    neodborným zacházením či nastavením zboží;

     c)    používání zboží k jiným, než stanoveným účelům;

d)    přirozené opotřebení, mechanické poškození, neodvratná událost;

e)    provedení zásahů, oprav či změn na zboží zákazníkem či třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 1. V případě jakéhokoli prodlení zákazníka s plněním jeho povinnosti Prodávající záruku neposkytuje.

 1. Vlastnické právo a nebezpečí škody

 

 1. Zákazník se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem odeslání zboží Prodávajícím zákazníkovi.

 1. Ujednání o mlčenlivosti

 

Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

 1. Ochrana osobních údajů

 

 1. Osobní data zákazníka jsou důvěrná a jsou zpracovávána Prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky zákazníka a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

 2. Některé údaje poskytnuté zákazníkem při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zákazník souhlasí s tím, aby Prodávající shromažďoval osobní údaje zákazníka uvedené při objednávce, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Prodávající se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté zákazníka chránila.

 3. Kromě údajů úmyslně sdělených zákazníkem v rámci registrace nebo objednání zboží Prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákazníkovi.

 4. Veškeré údaje získané od zákazníka jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky Prodávajícího a slouží výhradně k účelům Prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám (s výjimkou osob dopravujících objednané zboží).

 5. Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data zákazníka před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu zákazníka poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

 6. Zákazník uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Zákazník si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným Prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má zákazník právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat Prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm Prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníka k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž zákazník souhlasí. Každý zákazník má právo zasílání těchto informací ze strany Prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

 1. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Do doby převzetí zboží zákazníkem, je Prodávající oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit.

 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že zákazník neuhradí kupní cenu za zboží ani v dodatečné lhůtě, či v případě podstatného porušení smlouvy zákazníkem.

 3. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží více jak čtyři týdny od termínu dodání zboží.

 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 1. Ostatní ujednání

 

 1. Smluvní strany se dohodly, ž vylučují použít ustanovení §558 odst. 2, §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.

 2. Mezi smluvním stranami jsou závazné pouze písemné dohody. K jakýmkoli ústním dohodám bez jejich písemného potvrzení Prodávajícím se nepřihlíží.

 3. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za Prodávajícím na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 4. Jakékoliv pohledávky vzniklé zákazníkovi za Prodávajícím není zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky Prodávajícího.

 1. Závěrečná ujednání

 

 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

 2. Jsou – li některá ustanovení obchodním podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

 3. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídím českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.8.2017

bottom of page